Ogłoszenie z dnia 2012-03-06 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polega-jącego na budowie obory

Data 2012-03-06
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polega-jącego na budowie obory

Znak: I.6220.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 marca 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory ściołowej o obsadzie 52 DJP oraz krytego zbiornika na gnojówkę o poj. 195 m3 i płytą gnojową o pow. 220 m2 na działkach nr  193 i 194 położonych w Daniłowie Dużym wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: Pana Wiesława Maleckiego z 5 stycznia 2012 r.

Informuję, że zainteresowani mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-03-06

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-03-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-03-06