Ogłoszenie z dnia 2012-05-07 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu i remoncie dwóch istniejących hal remontowo – produkcyjnych

Data 2012-05-07
Tytuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu i remoncie dwóch istniejących hal remontowo – produkcyjnych

Znak: I.6220.5.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na uwadze art. 61 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku zostało wszczęte na żądanie ANKOR Arkadiusz Dobrzyński postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu i remoncie dwóch istniejących hal remontowo – produkcyjnych do potrzeb produkcji wagonów towarowych wraz z przyległym terenem (bocznice kolejowe, dojazdy i parkingi) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr 372/45, 372/47, 372/48, 392/2, 393/2, 394/2, 395/2, 396, 397, 398/1, 399/1, 401, 400/2, 463/2, 464, 468/3, i 409/1 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego 29 (na terenie byłego zakładu ZNTK w Łapach). Działki nr 372/36, 372/44, 468/3, 468/5 i 468/6 będą wykorzystane do obsługi komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godz. od 8 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-05-07

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-05-07

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-05-07