Ogłoszenie z dnia 2012-02-10 - Obwieszczenie - podjęcie postępowania aministracyjnego

Data 2012-02-10
Tytuł Obwieszczenie - podjęcie postępowania aministracyjnego

Znak: I.6220.22.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na uwadze art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w skrócie ooś (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 06 lutego 2012 r. zostało wydane Postanowienie znak: I.6220.22.2011 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni węglowodorów syntetycznych i pelletów do celów energetycznych z biomasy na działkach nr 515/5, 515/7, 1033 i częściowo na działce 1032 położonych w Łapach przy ulicy Wodociągowej wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; Wnioskodawca zrezygnował z budowy wytwórni węglowodorów syntetycznych w ramach przedsięwzięcia – ograniczając jego zakres do budowy wytwórni pelletów do celów energetycznych z biomasy.

Na przedmiotowe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-02-10

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-02-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-02-10