Ogłoszenie z dnia 2012-01-11 - Obwieszczenie Burmistrza Łap o przyjęciu zmiany planu - linia 400 kV

Data 2012-01-11
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap o przyjęciu zmiany planu - linia 400 kV

Znak: I.7322-1/10

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁAP


Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, uchwalonej Uchwałą Nr XVII/162/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 listopada 2011 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 306, poz. 3950 z 16 grudnia 2011 r.) i o możliwości zapoznania się
z treścią dokumentu oraz z Uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, a także z Podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy. Zmiana planu dotyczy ustalenia przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka przez obszar Gminy Łapy.
Z wyżej wymienionymi dokumentami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306
w godzinach pracy Urzędu. Informuję ponadto, że uchwała w sprawie zmiany planu wraz z załącznikami została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu pod adresem: www.lapy.podlasie.pl w zakładce: Rada Miejska>Uchwały>2011>listopad pod numerem 3.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-01-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-01-11