Ogłoszenie z dnia 2012-09-14 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data 2012-09-14
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Znak: P.6220.12.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 61 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku zostało wszczęte na żądanie KONTRAST Krzysztof Koc postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków warsztatowo – produkcyjno – magazynowych – na potrzeby Centrum Logistycznego z terminalem kontenerowym wraz z przyległym terenem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 372/44, 372/46, 372/48, 381/3, 1310/3, 380/3, 379/3, 378/3, 377/3, 376/3, 375/3, 374/3, 373/3, 464, 463/2, 409/1, 398/1, 397, 396, 399/1, 404/2, 401, 403/2, 400/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/2, 372/45 i 372/47 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego – Łapińskiego 29 (na terenie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego); działki nr 372/19, 372/20, 372/28, 372/36, 230/50, 468/3 i 468/5 będą wykorzystane do obsługi komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godz. od 8 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-09-14

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-09-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-09-14