Ogłoszenie z dnia 2012-10-19 - XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2012-10-19
Tytuł XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 26 października 2012r. (piątek) o godz. 10.00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach.

                         

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Stan realizacji działań wskazanych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Łapy. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i określenia granic ich obwodów. (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łapy za rok 2011/2012 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Łapy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic miasta Łapy. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/478/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Łapach w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Łapach” i nadania mu statutu (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2012-2015 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa).
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Łapach
 17. Informacja Burmistrza Łap na temat oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 18. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

 

Terminy posiedzeń komisji:

1. 22 października (poniedziałek)godz.16.00  - Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu

2. 23 października (wtorek)        godz. 17.00 –  Komisja Infrastruktury

3. 24 października (środa)        godz.16.30 -   Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

4. 24 października (środa)         godz.17.00 –    Komisja Finansowa

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-10-19

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-10-24

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-10-19