Ogłoszenie z dnia 2012-11-22 - Obwieszczenia w sprawie wydanie decyzji o zezwolneniu na realizację inwestycji drogowej AR.6740.03.9.2012

Data 2012-11-22
Tytuł Obwieszczenia w sprawie wydanie decyzji o zezwolneniu na realizację inwestycji drogowej AR.6740.03.9.2012

AR.6740.03.9.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 tekst jednolity z późn. zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 16.11.2012r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Łap, złożonego w dniu 22.08.2012r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej Nr 106575B w m. Łapy Szołajdy od drogi powiatowej Nr 1525B do drogi powiatowej Nr 2347B na odcinku od km 0+197,5 do km 0+314 na działkach: nr geodezyjny: 261/2, 106/1, 104/1, 102/1, 100/5, 99/3, 131/3 i 130/1 – gmina Łapy, obręb Łapy Szołajdy wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości o nr geod. 106 na działki 106/1 i 106/2, 104 na działki 104/1 i 104/2, 102 na działki 102/1 i 102/2, 100/4 na działki 100/5 i 100/6, 99/2 na działki 99/3 i 99/4, 131/2 na działki 131/3 i 131/4 oraz 130 na działki 130/1 i 130/2, obręb 200206-5.0014 Łapy Szołajdy.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 106575B: 106/1, 104/1, 102/1, 100/5, 99/3, 131/3 i 130/1 – obręb 200206-5.0014 Łapy Szołajdy, gmina Łapy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, codziennie w godzinach 8.00-14.00.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-11-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-11-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-11-22