Ogłoszenie z dnia 2012-01-23 - Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego Łapy - Płonka Kościelna

Data 2012-01-23
Tytuł Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego Łapy - Płonka Kościelna

Znak: I.6220.23.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 stycznia 2011 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna – Łapy (północna strona drogi) wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na długości ok. 2120 mb.
Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2011 r.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

 

Znak: I.6220.23.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna – Łapy (północna strona drogi) wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej na długości ok. 2120 mb.
Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2011 r.
Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządo-wego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-01-23

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-01-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-01-23