Ogłoszenie z dnia 2012-11-23 - XXIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2012-11-23
Tytuł XXIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

RM.0002.XXIX.2012
                                                                                  
                                                                                                                            

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 30 listopada 2012r. (piątek) o godz. 10.00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach.

                            

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Analiza działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.
 4. Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych gminy na 2013r.
 5. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych na terenie Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu Współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic miasta Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok (Komisja wiodąca: Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2012-2015 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 17. Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2013r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym  komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 19. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach.
 20. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 23. Przyjęcie protokołów nr XXVI/12, nr XXVII/12 i nr XXVIII/12 z sesji Rady Miejskiej.
 24. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji w listopadzie 2012r.

 

 26 listopada (poniedziałek)godz.16.00  - Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu

 27 listopada (wtorek)         godz. 17.00 –  Komisja Infrastruktury

 28 listopada (środa)            godz.16.00-   Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki                                                                            Żywnościowej

                                               godz.17.00 –    Komisja Finansowa

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-11-23

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-11-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-11-23