Ogłoszenie z dnia 2012-11-26 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data 2012-11-26
Tytuł o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Znak: I.6722.2.2011/2012

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA ŁAP

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) ogłaszam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łapy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do których przystąpiono na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Łapach:

  • Nr VIII/67/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
  • Nr X/76/11 z dnia 27 maja 2011 r.
  • Nr XX/193/12 z dnia 20 stycznia 2012 r.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 04 do 28 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24, pokój nr 306 – w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 grudnia b.r. w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Łapach o godz. 1300.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmian planów oraz prognozy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łap na adres: ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2013 r.

Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Łap.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-11-26

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-11-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-11-26