Ogłoszenie z dnia 2013-12-06 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - przebudowa dróg na osiedlu Barwiki

Data 2013-12-06
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - przebudowa dróg na osiedlu Barwiki

Znak: P.6220.14.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) oraz  na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06 grudnia 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na osiedlu „Barwiki” w Łapach, tj. ulicy Barwikowskiej, Glinianej, Puchalskiego i Wodzickiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 1869, 1513, 1993, 2081/1, 2018/1, 1388/12, 1388/13, 2018/2, 2067, 1411/2, 2081/2, 2052/2, 1388/21, 1388/20, 2052/1, 2044, 1388/25, 2096/1, 1404, 1428, 2033 i 2039.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 18 września 2013 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Z-ca Burmistrza Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-12-06

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-01-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-12-06