Ogłoszenie z dnia 2013-05-10 - Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową istniejącego zakładu produkcyjnego

Data 2013-05-10
Tytuł Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową istniejącego zakładu produkcyjnego

Znak: P.6220.3.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową istniejącego zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego na działce nr 1867/3 położonej w Łapach przy ulicy Mostowej 13 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek „PROMOTECH-KM” Sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2013 r., uzupełniony w dniu 15 marca oraz 24 kwietnia b.r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 10 maja 2013 r. Burmistrz Łap wydał Postanowienie znak: P.6220.3.2013, na podstawie którego nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję ponadto, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni – licząc od dnia doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 pokój nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-05-10

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-05-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-05-10