Ogłoszenie z dnia 2013-09-11 - Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej (Punkt przeładunku odpadów komunalnych w Uhowie)

Data 2013-09-11
Tytuł Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej (Punkt przeładunku odpadów komunalnych w Uhowie)

Znak:
P.6220.10.2013
P.6220.11.2013
P.6220.12.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05 sierpnia 2013 r. zostały wydane niżej wymienione decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na termomodernizacji następujących budynków:

  1. Szkoły Podstawowej im. H. Kołłątaja, zlokalizowanej na działce nr 165/2 położonej w Uhowie przy ulicy Szkolnej 19,
  2. świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej na działce nr 390 położonej w Łupiance Starej,
  3. świetlicy socjoterapeutycznej, zlokalizowanej na działce nr 1256 położonej w Łapach przy ulicy Głównej 50.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowych sprawach było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 04 lipca 2013 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-09-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-09-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-09-11