Ogłoszenie z dnia 2013-11-12 - Obwieszczenie - przebudowa dróg na osiedlu Barwiki

Data 2013-11-12
Tytuł Obwieszczenie - przebudowa dróg na osiedlu Barwiki

Znak: P.6220.14.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na osiedlu „Barwiki” w Łapach, tj. ulicy Barwikowskiej, Glinianej, Puchalskiego i Wodzickiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną; inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 1869, 1513, 1993, 2081/1, 2018/1, 1388/12, 1388/13, 2018/2, 2067, 1411/2, 2081/2, 2052/2, 1388/21, 1388/20, 2052/1, 2044, 1388/25, 2096/1, 1404, 1428, 2033 i 2039.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 18 września 2013 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 07 listopada 2013 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.14.2013, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Burmistrza Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-11-12

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-11-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-11-12