Ogłoszenie z dnia 2013-02-15 - XXXII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2013-02-15
Tytuł XXXII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 22 lutego 2013r. (piątek) o godz. 10.00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Omówienie inwestycji drogowych Powiatu Białostockiego i Województwa Podlaskiego wykonywanych na terenie Miasta i Gminy Łapy.
 4. Realizacja zadań inwestycyjnych budżetu 2013 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaniekomunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 8. Omówienie działalności MOPS w Łapach. Polityka socjalna Miasta i Gminy Łapy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/554/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (na działce nr 20-1263, pomnik poświęcony pamięci st. sierżanta Lucjana Niemyjskiego ps. „Krakus”) - (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 11. Podjęcie uchwały wnabycia nieruchomości  (dot. działki nr 88 położonej w Łapach-Pluśniakach- Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 12. Podjęcie uchwałw sprawie nadania nazw ulicom w obrębie miasta Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 13. Podjęcie w sprawie nabycia nieruchomoś(dotyczy nieodpłatnego  nabycia od Spółki "Domy" prawa  wieczystego użytkowania nieruchomości (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów o Kanalizacji w Łapach w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 (Komisja wiodąca: Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013-2016 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa) - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521B ulica Graniczna i ulica 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach – I etap”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa) - dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej dla obrębu Gąsówka Stara
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łap i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Łapach.
 21. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 24. Przyjęcie protokołnr XXXI/13 z sesji  Rady Miejskiej.
 25. Zakończenie obrad

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Terminy posiedzeń Komisji:

18 luty 2013r. (powiedz.) godz. 16.00 -       Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu

19 luty 2013r.(wtorek)      godz.17.00   -      Komisja Infrastruktury

20  luty 2013r.(środa)       godz.16.30   -      Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gosp. Żywnościowej

                                         godz. 17.00 -      Komisja Finansowa        

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-02-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-02-18

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-02-15