Ogłoszenie z dnia 2013-07-17 - Obwieszczenie Burmistrza Łap w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy

Data 2013-07-17
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy

I.6722.2.2011/2012

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁAP

 

Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy, uchwalonych Uchwałą Nr XXXII/309/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 lutego 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Podl. Poz. 1519 z dnia 13 marca 2013 r.).

Z treścią przyjętego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu oraz informacje, w jaki sposób zostały uwzględnione wyniki przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w pokoju nr 306 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że dokument został opublikowany w BIP-ie organu na stronie: www.lapy.podlasie.pl

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-07-17

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-07-17

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-07-17