Ogłoszenie z dnia 2013-07-18 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PSZOK Łapy

Data 2013-07-18
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PSZOK Łapy

Znak: P.6220.5.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 lipca 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych wraz z przyległym terenem – na potrzeby zbierania i przetwarzania odpadów – PSZOK Łapy na terenie działki nr 1863/7 położonej w Łapach przy ulicy Mostowej. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 20 maja 2013 r., uzupełniony w dniu 12 czerwca b.r.

Informuję, że z treścią wydanej decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Łap Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-07-18

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-07-18

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-07-18