Ogłoszenie z dnia 2013-02-20 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Data 2013-02-20
Tytuł Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Znak: P.6220.2.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2013 r. zostało wszczęte na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1521B – ulica Graniczna i 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach (wnioskiem objęto odcinek drogi o długości ok. 1017 m).

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godz. od 8 do 1500 oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Burmistrza Łap Zdzisław Jabłoński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-02-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-02-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-02-20