Ogłoszenie z dnia 2013-03-21 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data 2013-03-21
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Znak: P.6220.3.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2013 r. na żądanie „PROMOTECH-KM” Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową istniejącego zakładu produkcyjnego „PROMOTECH-KM” Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce nr 1867/3 położonej w Łapach przy ulicy Mostowej 13 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni – licząc od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-03-21

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-03-21

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-03-21