Ogłoszenie z dnia 2013-03-22 - Obwieszczenie o wydanej decyzji

Data 2013-03-22
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji

Znak: P.6220.2.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) oraz  na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 marca 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1521B – ulica Graniczna i 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 11 lutego 2013 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 – za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że w dniu 21 marca 2013 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.2.2013, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, a także z w/w postanowieniem w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-03-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-03-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-03-22