Ogłoszenie z dnia 2013-05-22 - Obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws decyzji środowiskowej - PSZOK w Łapach

Data 2013-05-22
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws decyzji środowiskowej - PSZOK w Łapach

Znak: P.6220.5.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2013 r. na żądanie Gminy Łapy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków gospodarczych wraz z przyległym terenem – na potrzeby zbierania
i przetwarzania odpadów – PSZOK Łapy na terenie działki nr 1863/7 położonej w Łapach przy ulicy Mostowej.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w ciągu 7 dni od daty doręczenia w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-05-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-05-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-05-22