Ogłoszenie z dnia 2013-04-23 - Obwieszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów

Data 2013-04-23
Tytuł Obwieszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów

Znak: P.6220.17.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 120 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi, tj. 4 silosami zbożowymi na pasze, zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. do 10 m3, 3 zbiornikami na ścieki technologiczne o poj. do 6 m3 każdy oraz instalacją zbiornikową na gaz propan-butan, złożoną z 2 zbiorników o poj. po 6,7 m3 każdy na działce nr 1/2 położonej w Daniłowie Dużym.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Pana Tomasza Jankowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Łap, a organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wyrażenia opinii są odpowiednio: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Z wnioskiem Inwestora, w tym z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz stanowiskami organów współdziałających Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 21 dni (licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 pokój nr 306 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Łap.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-04-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-04-23