Ogłoszenie z dnia 2013-11-26 - Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Data 2013-11-26
Tytuł Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Znak: P.6220.13.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory bezściołowej wolnostanowiskowej o obsadzie 60 DJP z halą udojową i przechowalnią mleka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. 10 m3 i studnią wierconą; inwestycja będzie realizowana na działce nr 37/39 położonej w Gąsówce-Osse (obręb ewidencyjny Gąsówka-Osse-Bagno) w ramach istniejącego siedliska. Docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie wyniesie 70 DJP; obecna obsada inwentarza wynosi 46,6 DJP, w wyniku realizacji inwestycji chów zwiększy się o 23,4 DJP.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Pana Wojciecha Płońskiego z dnia 31 lipca 2013 r. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Łap, a organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wyrażenia opinii są odpowiednio: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Z wnioskiem Inwestora, w tym z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz ze stanowiskami organów współdziałających Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 21 dni (licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 pokój nr 306 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Łap.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-11-26

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-11-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-11-26