Ogłoszenie z dnia 2013-05-29 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kurnika w Daniłowie Dużym

Data 2013-05-29
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kurnika w Daniłowie Dużym

Znak: P.6220.17.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 maja 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 120 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce nr 1/2 położonej w Daniłowie Dużym.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Tomasza Jankowskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-05-29

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-05-29

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-05-29