Ogłoszenie z dnia 2013-12-30 - Obwieszczenie - art. 10 KPA + zwolnienie z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko (poprawa układu komunikacyjnego)

Data 2013-12-30
Tytuł Obwieszczenie - art. 10 KPA + zwolnienie z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko (poprawa układu komunikacyjnego)

Znak: P.6220.15.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

  • budowie drogi gminnej - z wcinką od ulicy Żwirki i Wigury (dz. nr 455/12 - obręb Łapy) do ulicy Długiej w Łapach (dz. nr 382), obejmującej odcinek o długości około 390 m, planowanej do realizacji na terenie działek nr 559/1, 558, 560/31, 541/1, 541/2, 541/1 i 560/2 (obręb Łapy),
  • budowie przedłużenia ulicy Żwirki i Wigury - z wcinką do ulicy Brańskiej (dz. nr 265 - obręb Łapy) oraz do ulicy Południowej (dz. nr 1354 - obręb Łapy), obejmującej odcinek o długości około 739 m, planowanej do realizacji na terenie działki nr ewid. 316 (obręb Łapy),
  • przebudowie przedłużenia ulicy Południowej (tzw. „drogi cukrowniczej”), obejmującej odcinek o długości około 832 m - z wcinką do ulicy Żwirki i Wigury w Łapach (dz. nr 316) oraz do drogi powiatowej Nr 1524B (dz. nr 1/7 – obręb Łapy-Dębowina), planowanej do realizacji na terenie niżej wymienionych działek:
  • nr 1354 i 211/2 (obręb Łapy),
  • nr 14/4 (obręb Łapy-Szołajdy),
  • nr 102/3 (obręb Łapy-Łynki),
  • nr 1/6 (obręb Łapy-Dębowina),
  • budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach o nr ewid. 468/5
    i 468/8 położonych w Łapach przy ulicy Długiej;

inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pod nazwą: „zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Łapy”.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 27 listopada 2013 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 27 grudnia 2013 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.15.2013, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z-ca Burmistrza Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-12-30