Ogłoszenie z dnia 2014-05-05 - Obwieszczenie o umorzeniu postępowania - Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach

Data 2014-05-05
Tytuł Obwieszczenie o umorzeniu postępowania - Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach

Znak:  P.6220.3.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28 marca 2014 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miejsc parkingowych, dróg manewrowych i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach”, planowanego do realizacji na działkach nr 645, 1829/1, 993/1, 1831, 1830, 1827/5, 1827/1, 1827/4 i 1824/10 położonych w Łapach przy ulicy Sikorskiego.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 12 marca 2014 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-05-05

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-05-05