Ogłoszenie z dnia 2014-12-09 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego - na potrzeby zakła-du produkcyjnego PROMOTECH-KM

Data 2014-12-09
Tytuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego - na potrzeby zakła-du produkcyjnego PROMOTECH-KM

Znak: P.6220.6.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 grudnia 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego - na potrzeby zakładu produkcyjnego PROMOTECH-KM na działce nr 302/6 położonej w Łapach w rejonie ulicy Harcerskiej oraz Żwirki i Wigury wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; inwestycja jest związana z nową lokalizacją zakładu.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek PROMOTECH-KM Sp. z o.o. z dnia 2014-10-17.

Informuję, że zainteresowani mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-12-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-09