Ogłoszenie z dnia 2014-12-09 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na rozbudowie i budowie ulic Krańcowej, Jaśminowej, Różanej, Konwaliowej i Strażackiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunię-ciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na osiedlu „Goździki” w Łapach

Data 2014-12-09
Tytuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na rozbudowie i budowie ulic Krańcowej, Jaśminowej, Różanej, Konwaliowej i Strażackiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunię-ciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na osiedlu „Goździki” w Łapach

Znak: P.6220.7.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie ulic Krańcowej, Jaśminowej, Różanej, Konwaliowej i Strażackiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na osiedlu „Goździki” w Łapach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 10 listopada 2014 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 9 grudnia 2014 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.7.2014, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-12-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-09