Ogłoszenie z dnia 2014-11-13 - Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie ulic Krańcowej, Jaśminowej, Różanej, Konwaliowej i Strażackiej

Data 2014-11-13
Tytuł Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie ulic Krańcowej, Jaśminowej, Różanej, Konwaliowej i Strażackiej

Łapy, 2014-11-13

 

Znak: P.6220.7.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2014 r. na wniosek Gminy Łapy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i budowie ulic Krańcowej, Jaśminowej, Różanej, Konwaliowej i Strażackiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na osiedlu „Goździki” w Łapach.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi
i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Burmistrza Łap Krzysztof Gołaszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-11-13

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-11-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-11-13