Ogłoszenie z dnia 2014-04-24 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - obora w Daniłowie Dużym

Data 2014-04-24
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - obora w Daniłowie Dużym

Znak: P.6220.1.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory bezściołowej o obsadzie 155 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 193, 194 i 195 położonych w Daniłowie Dużym.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Wiesława Maleckiego z dnia 25 lutego 2014 r.

Informuję, że zainteresowani mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Z-ca Burmistrza Krzysztof Gołaszewski

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-04-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-24

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-04-24