Ogłoszenie z dnia 2015-02-02 - Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dot. oceny oddziaływania na środowisko - ZWIK (rozbudowa)

Data 2015-02-02
Tytuł Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dot. oceny oddziaływania na środowisko - ZWIK (rozbudowa)

Znak: P.6724.10.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2015 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.10.2014, na podstawie którego Burmistrz Łap stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 588/1 położonej w Łapach przy ulicy Płonkowskiej oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach z dnia 23 grudnia 2014 r.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z wydanym postanowieniem w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 3 - w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-02-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-02-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-02-02