Ogłoszenie z dnia 2015-01-06 - Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prze-budowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

Data 2015-01-06
Tytuł Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prze-budowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

Znak: P.6220.10.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2014 r. na żądanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 588/1 położonej w Łapach przy ulicy Płonkowskiej.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 pokój nr 306 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi
i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-01-06

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-01-06