Ogłoszenie z dnia 2015-08-06 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - przebudowa oczyszczalni ścieków [ZWiK]

Data 2015-08-06
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - przebudowa oczyszczalni ścieków [ZWiK]

Znak: P.6220.10.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 588/1 położonej w Łapach przy ulicy Płonkowskiej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek ZWiK Sp. z o.o. w Łapach z dnia 23 grudnia 2014 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-08-06

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-08-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-08-06