Ogłoszenie z dnia 2015-09-07 - Obwieszczenie - rozbudowa Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łapach

Data 2015-09-07
Tytuł Obwieszczenie - rozbudowa Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łapach

Znak: P.6220.5.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w ramach rozbudowy Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; inwestycja będzie realizowana na terenie następujących działek:

  • nr 14/4, 14/8 i 14/9 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy,
  • nr 102/3, 102/7, 102/20, 102/16, 102/21 i 102/28 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Łynki,
  • nr 211/1, 211/2, 1354, 316 i 346/13 położonych w granicach miasta Łapy (obręb 2).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 05 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 04 września 2015 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.5.2015, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie
w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-09-07

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-09-07

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-09-07