Ogłoszenie z dnia 2015-06-09 - Obwieszczenie o przesłaniu aneksu do organów - ZWIK (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach)

Data 2015-06-09
Tytuł Obwieszczenie o przesłaniu aneksu do organów - ZWIK (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach)

Znak: P.6724.10.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 106 § 2 i art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28 maja 2015 r. Burmistrz Łap przesłał do organów współdziałających (RDOŚ i PPIS w Białymstoku) Aneks do raportu oddziaływania na środowisko - w odpowiedzi na wezwanie organów o uzupełnienie wniosku o uzgodnienie i zaopiniowanie (odpowiednio) warunków realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 588/1 położonej w Łapach przy ulicy Płonkowskiej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach z dnia 23 grudnia 2014 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-06-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-06-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-06-09