Ogłoszenie z dnia 2015-07-09 - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś - rozbudowa oczyszczalni

Data 2015-07-09
Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś - rozbudowa oczyszczalni

Znak: P.6220.10.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 588/1 położonej w Łapach przy ulicy Płonkowskiej.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o. z dnia 23 grudnia 2014 r. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Łap, a organami właściwymi do dokonania uzgodnienia i wyrażenia opinii są odpowiednio: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

Z wnioskiem Inwestora, w tym z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz stanowiskami organów współdziałających Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 21 dni (licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Łap.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-07-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-07-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-07-09