Ogłoszenie z dnia 2015-08-12 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Gmina (tereny inwestycyjne) 2015

Data 2015-08-12
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Gmina (tereny inwestycyjne) 2015

Znak: P.6220.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 61 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2015 r. na żądanie Gminy Łapy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w ramach rozbudowy Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie następujących działek:

  • nr 14/4, 14/8 i 14/9 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy,
  • nr 102/3, 102/7, 102/20, 102/16, 102/21 i 102/28 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Łynki,
  • nr 211/1, 211/2, 1354, 316 i 346/13 położonych w granicach miasta Łapy (obręb 2).

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 pokój nr 306 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-08-12

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-08-12