Ogłoszenie z dnia 2015-12-14 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - ECOLETTE (umorzenie) 2015

Data 2015-12-14
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - ECOLETTE (umorzenie) 2015

Znak:  P.6220.8.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 listopada 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przetwórczo-produkcyjnego do produkcji ekologicznych palet kartonowych wraz
z obiektami i budowlami towarzyszącymi na działkach nr 102/12 i 102/19 położonych w Łapach-Łynkach na terenie podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Ecolette Sp. z o.o. z dnia 25 listopada 2015 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu
w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Łap Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-12-14

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-12-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-12-14