Ogłoszenie z dnia 2015-07-16 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - ZWiK (rurociągi wodociągowe)

Data 2015-07-16
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - ZWiK (rurociągi wodociągowe)

Znak: P.6220.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągów wodociągowych 2xDz160 i Dz250 na terenie niżej wymienionych działek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w Płonce-Strumiance”, położonych - jak niżej:

  • w obrębie gruntów wsi Płonka-Strumianka: działki nr 70/2, 286, 71/5, 71/8, 273/1, 280/1, 279, 274/1, 274/2, 276, 278, 270/1, 270/2, 268/5 i 295,
  • w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna: działki nr 469, 636, 606/1, 612, 607/1, 618,  290, 291, 294, 295, 296, 297 i 298,
  • w obrębie miasta Łapy: działki nr 350, 351, 352, 353, 607/2, 588/1 i 588/2.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-07-17

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-07-17

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-07-17