Ogłoszenie z dnia 2015-06-19 - Ogłoszenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na budowie rurociągów wodociągowych 2xDz160 i Dz250

Data 2015-06-19
Tytuł Ogłoszenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na budowie rurociągów wodociągowych 2xDz160 i Dz250

Znak: P.6220.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągów wodociągowych 2xDz160 i Dz250 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w Płonce-Strumiance” na terenie niżej wymienionych działek położonych - jak niżej:

  • w obrębie gruntów wsi Płonka-Strumianka: działki nr 70/2, 286, 71/5, 71/8, 273/1, 280/1, 279, 274/1, 274/2, 276, 278, 270/1, 270/2, 268/5 i 295,
  • w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna: działki nr 469, 636, 606/1, 612, 607/1, 618,  290, 291, 294, 295, 296, 297 i 298,
  • w obrębie miasta Łapy: działki nr 350, 351, 352, 353, 607/2, 588/1 i 588/2.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek ZWiK Sp. z o.o. w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r., uzupełniony w dniu 08 czerwca b.r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 18 czerwca 2015 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.2.2015, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-06-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-06-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-06-20