Ogłoszenie z dnia 2015-07-27 - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Data 2015-07-27
Tytuł Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

AR.6740. 03. 8. 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 01.07.2015 r., na wniosek Burmistrza Łap, zostało wszczęte postępowanie      w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej Nr 106562B ul. Z. Nałkowskiej w Gąsówce Starej, gmina Łapy od km 0+000 do km 0+375,50 wraz z budową zjazdów i budową kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 189, 193, 190, 30/27, 66/62 obręb 8 Gąsówka Stara, gmina Łapy,

 jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 8 Gąsówka Stara:

- nr geod. 30/19 na działki nr 30/27 i 30/28

- nr geod. 66/22 na działki nr 66/62 i 66/63.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 1065628B:

nr 30/27 i 66/62  – obręb 8 Gąsówka Stara, gmina Łapy.

 

            Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 27.07.2015 r.  do dnia 10.08.2015 r.

            W terminie do dnia 17.08.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 302, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-07-27

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-07-27

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-07-27