Ogłoszenie z dnia 2015-09-30 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - GMINA (uzbrojenie terenów inwestycyjnych) 2015

Data 2015-09-30
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - GMINA (uzbrojenie terenów inwestycyjnych) 2015

Znak: P.6220.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA zawiadamiam, że w dniu 30 września 2015 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w ramach rozbudowy Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie następujących działek:

  • nr 14/4, 14/8 i 14/9 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy,
  • nr 102/3, 102/7, 102/20, 102/16, 102/21 i 102/28 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Łynki,
  • nr 211/1, 211/2, 1354, 316 i 346/13 położonych w granicach miasta Łapy (obręb 2).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 05 sierpnia 2015 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-09-30

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-09-30