Ogłoszenie z dnia 2016-02-04 - Obwieszczenie - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku Łapy – Pluśniaki – droga powiatowa Nr 1522B

Data 2016-02-04
Tytuł Obwieszczenie - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku Łapy – Pluśniaki – droga powiatowa Nr 1522B

AR. 6740. 3. 1. 2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 03.02.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 05.01.2016 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku Łapy – Pluśniaki – droga powiatowa Nr 1522B ze zjazdami, przebudowę z rozbudową mostu na rz. Szeroka Struga, budowę kanalizacji deszczowej, gmina Łapy, na działkach o nr geod.: 196, 42/2, 44/18, 44/16, 44/14, 44/12, 37/2, 207/4, 38/2, 198, 123/4, 195, 124/2, 194, 126/1, 125/1, 204/1, 193/1, 193/3, 197/1 położonych w obrębie Łapy Pluśniaki oraz 188, 109/1 położonych w obrębie Łapy Korczaki, gmina Łapy.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1521B od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+716,14 wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych,

budowę zatok autobusowych,

budowę chodników,

budowę ciągu pieszo – rowerowego,

przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1525B,

przebudowę z rozbudową mostu na rzece Szeroka Struga,

budowę kanalizacji deszczowej,

usunięcie drzew i krzewów,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb Łapy Pluśniaki:

- nr geod. 38 na działki nr 38/2 i 38/1

- nr geod. 207/2 na działki nr 207/4  i 207/3

- nr geod. 42 na działki nr 42/2 i 42/1

- nr geod. 44/3 na działki nr 44/12 i 44/11

- nr geod. 44/4 na działki nr 44/14 i 44/13

- nr geod. 44/5 na działki nr 44/16 i 44/15

- nr geod. 44/6 na działki nr 44/18 i 44/17

- nr geod. 123/2 na działki nr 123/4 i 123/3

- nr geod. 125 na działki nr 125/1 i 125/2

- nr geod. 124 na działki nr 124/2 i 124/1

- nr geod. 126 na działki nr 126/1 i 126/2

- nr geod. 193 na działki nr 193/1, 193/3 i 193/2

- nr geod. 204 na działki nr 204/1 i 204/2

 

obręb Łapy Korczaki:

- nr geod. 109 na działki nr 109/1 i 109/2.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1521B:

nr 38/2, 207/4, 42/2, 44/12, 44/14, 44/16, 44/18, 123/4, 125/1, 124/2, 126/1, 193/1, 193/3, 204/1 – obręb Łapy Pluśniaki, 188, 109/1 – obręb Łapy Korczaki, gmina Łapy.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-02-04