Ogłoszenie z dnia 2016-03-04 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - GMINA (drogi w Łapach-Kołpakach i Gąsówce Starej) 2016

Data 2016-03-04
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - GMINA (drogi w Łapach-Kołpakach i Gąsówce Starej) 2016

Znak: P.6220.1.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03 marca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie z przebudową dróg gminnych nr 106559B i 106564B na terenie wsi Łapy-Kołpaki i Gąsówka Stara wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie realizowana na terenie niżej wymienionych działek:

  • obręb Łapy-Kołpaki: nr 85, 86, 87, 84, 15/3, 64, 67, 68/3, 68/1, 12/1, 11/2, 11/1, 10/2, 69, 70/1, 10/1, 9, 7, 8, 71, 80/3, 70/3, 79, 68/4, 78/8, 66/3, 77/3, 88, 77/1, 82/10, 82/5, 82/4 i 82/3;
  • obręb Gąsówka Stara: nr 192/2, 192/1, 190, 63/1 i 67/1.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 07 stycznia 2016 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-04

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-03-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-04