Ogłoszenie z dnia 2016-03-07 - Obwieszczenie o wydanej decyzji i postanowieniu - ZWiK (ks w Łupinace Starej i Płonce-Kozłach)

Data 2016-03-07
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji i postanowieniu - ZWiK (ks w Łupinace Starej i Płonce-Kozłach)

Znak: P.6220.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz  na podstawie art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07 marca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej i Płonce-Kozłach; inwestycja będzie realizowana na terenie n/w działek położonych, jak niżej:

  • w obrębie gruntów wsi Łupianka Stara - działki nr 320/4, 426, 416, 443, 442/1, 442, 379, 368/1, 369, 385/2, 444, 441/1, 398, 453, 411, 96/12, 98/23, 98/22, 432, 141/7, 141/4, 455, 155/2, 155/1, 156/1, 156/9, 156/7, 156/11, 156/12, 156/5, 435, 445 i 352,
  • w obrębie gruntów wsi Łupianka Nowa - działki nr 353, 38/1, 37, 36/1, 36/2
    i 36/3,
  • w obrębie gruntów wsi Płonka-Strumianka - działki nr 287, 13, 69/3, 281, 72/1, 280, 210/1, 211/1, 217/1, 273/1, 272/1, 219 i 214/2,
  • w obrębie gruntów wsi Płonka-Kozły - działki nr 168, 160, 170, 106/4, 159, 165, 78/8, 56, 166, 57/1, 150/2, 63/1, 63/2, 63/3, 104/3, 102,2, 169, 93/32, 93/37 i 93/36.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. w Łapach z dnia 19 stycznia 2016 r.

Informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że w dniu 19 lutego 2016 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.2.2016, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, a także z w/w postanowieniem w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-07

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-03-07

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-07