Ogłoszenie z dnia 2016-02-08 - Obwieszczenie - GMINA (art. 10 KPA + postanowienie) drogi w Łapach-Kołpakach i Gąsówce Starej

Data 2016-02-08
Tytuł Obwieszczenie - GMINA (art. 10 KPA + postanowienie) drogi w Łapach-Kołpakach i Gąsówce Starej

Znak: P.6220.1.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 10 i 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie z przebudową dróg gminnych nr 106559B i 106564B na terenie wsi Łapy-Kołpaki i Gąsówka Stara wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie realizowana na terenie niżej wymienionych działek:

  • obręb Łapy-Kołpaki: nr 85, 86, 87, 84, 15/3, 64, 67, 68/3, 68/1, 12/1, 11/2, 11/1, 10/2, 69, 70/1, 10/1, 9, 7, 8, 71, 80/3, 70/3, 79, 68/4, 78/8, 66/3, 77/3, 88, 77/1, 82/10, 82/5, 82/4 i 82/3;
  • obręb Gąsówka Stara: nr 192/2, 192/1, 190, 63/1 i 67/1.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Gminy Łapy z dnia 07 stycznia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 05 lutego b.r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.1.2016, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pok. nr 306) w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-02-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-02-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-02-08