Ogłoszenie z dnia 2016-01-14 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GMINA (drogi w Łapach-Kołpakach i Gąsówce Starej) 2016

Data 2016-01-14
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GMINA (drogi w Łapach-Kołpakach i Gąsówce Starej) 2016

Znak: P.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 stycznia  2016 r. na wniosek Gminy Łapy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie z przebudową dróg gminnych nr 106559B i 106564B na terenie wsi Łapy-Kołpaki i Gąsówka Stara wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie realizowana na terenie niżej wymienionych działek:

  • obręb Łapy-Kołpaki: nr 85, 86, 87, 84, 15/3, 64, 67, 68/3, 68/1, 12/1, 11/2, 11/1, 10/2, 69, 70/1, 10/1, 9, 7, 8, 71, 80/3, 70/3, 79, 68/4, 78/8, 66/3, 77/3, 88, 77/1, 82/10, 82/5, 82/4 i 82/3;
  • obręb Gąsówka Stara: nr 192/2, 192/1, 190, 63/1 i 67/1.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-01-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-01-14