Ogłoszenie z dnia 2016-04-15 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GMINA (ulica Nilskiego-Łapińskiego) 2016

Data 2016-04-15
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - GMINA (ulica Nilskiego-Łapińskiego) 2016

Znak: P.6220.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia  2016 r. na wniosek Gminy Łapy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Nilskiego-Łapińskiego w Łapach na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Wodociągową, Piękną i Graniczną wraz z przedłużeniem do ulicy Długiej.

Informuję, że z materiałami w sprawie wniosku Inwestora strony mogą się zapoznać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pokój nr 306) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-04-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-04-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-04-15