Ogłoszenie z dnia 2016-04-20 - Obwieszczenie (art. 10 KPA + postanowienie) - WWK (punkt zbierania złomu) 2016

Data 2016-04-20
Tytuł Obwieszczenie (art. 10 KPA + postanowienie) - WWK (punkt zbierania złomu) 2016

Znak: P.6220.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 49 KPA i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam, że zgromadzono pełen materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania złomu na działkach nr 372/49 i 372/52 położonych w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Warsztatów Wagonów Kolejowych w Łapach z dnia 16 marca 2016 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 18 kwietnia b.r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.4.2016, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, co równa się zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu dla tej inwestycji.

Informuję, że Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym, w tym z wydanym postanowieniem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni (licząc od dnia doręczenia) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 (pok. nr 306) w godzinach pracy Urzędu. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w organie I-ej instancji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-04-20