Ogłoszenie z dnia 2016-03-24 - XIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2016-03-24
Tytuł XIX sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu   31 marca 2016r.(czwartek) o godz.10.00 w sali  Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy (materiały do wglądu w pok. 306 p. T. Kiejzik)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz zwolnienia (Komisja wiodąca: Komisja finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/125/15 z 27.11.2015r.ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gm. Łapy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXVI/238/12 z dnia 31.08 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Łapy oraz określenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Zdrowia Kultury i Sportu)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2016-2018 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza
 13. Informacja z działalności  ZWiK  Spółka  z o.o. w Łapach za 2015 rok.
 14.  Sprawozdanie z  działalności MOPS w Łapach za 2015 rok
 15. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach.
 16. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne, oświadczenia radnych  i wolne wnioski
 19. Przyjęcie protokołu  nr XVIII/16 z sesji Rady Miejskiej.
 20. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.              

 • Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 30 marca  (środa) 2016r. o godz. 16.00  w świetlicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o, ul. Płonkowska 44.( w programie wyjazd na ujęcia wody i oczyszczalnię).

Tematyka posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna ZWiK w Łapach sp. z o.o.
 2. Omówienie działalności MOPS w Łapach.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Przyjęcie protokołu ze wspólnego  posiedzenia komisji.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-24